Reglement
The rules of engagement are...

1.1. In deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Bijzondere Voorwaarden zoals vermeld in het Inschrijfformulier of de Overeenkomst, wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Dakar Challenge Run (hierna: ''de Stichting'') gevestigd te Eersel, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64689611. Stichting Dakar Challenge Run heeft als activiteit onder meer het organiseren van sportevenementen.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met de Stichting aangaat.

Deelnemer: de natuurlijke persoon of onderneming die ingevolge de Overeenkomst tussen de Stichting en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van de Stichting. 

Evenement: de diensten, leveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking hebben 

Inschrijfformulier: formulier dat deel uitmaakt van de internetsite "www.dakarchallengerun.nl" van de Stichting of het formulier als zodanig door de Stichting aan Opdrachtgever is verzonden.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Stichting en Opdrachtgever ter zake van een of meer door de Stichting ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten. 

2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Stichting gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of andere overeenkomsten. 

2.2 Aanbiedingen van de Stichting zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de opdrachtgever gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat. 

2.3 Door ondertekening van de overeenkomst, aanvaardt Opdrachtgever uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. Daarbij ziet opdrachtgever ervan af eigen algemene voorwaarden te laten gelden die afwijken van het hier bepaalde. Het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden die afwijken van de algemene voorwaarden van de Stichting, vereist te allen tijde voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting. Afwijkende algemene voorwaarden worden evenmin onderdeel van de overeenkomst, wanneer zij als bijlage bij een opdracht- of transactiebevestiging worden meegestuurd. Ten overvloede wijst de Stichting hierdoor algemene voorwaarden die afwijken van de algemene voorwaarden van de Stichting uitdrukkelijk van de hand. 

2.4 Door ondertekening van het Inschrijfformulier aanvaardt Deelnemer uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden. 

3. OVEREENKOMST 

3.1 De Overeenkomst komt tot stand via schriftelijke aanmelding dan wel digitaal door middel van het Inschrijfformulier op de website "www.dakarchallengerun.nl" door de Opdrachtgever aan de Stichting. De Stichting behoudt zich het recht deelnemers op een wachtlijst te plaatsen bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers aan de seminar, cursus of meerdaagse activiteit. Deelnemers worden geplaatst op volgorde van binnenkomst van het Inschrijfformulier. 3.2 De Stichting zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen. De Opdrachtgever of de Deelnemer mag daarbij uitgaan van de redelijke mate van deskundigheid, vakmanschap en veiligheid die noodzakelijk is voor het organiseren van het Evenement. Gezien de aard van het Evenement kan de Stichting daarbij niet voorkomen dat er risico’s ontstaan voor de Deelnemer. 

3.3 In afwijking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, bepaalt de Stichting wie met de uitvoering van een Evenement of opdracht wordt belast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de aanvaarding van de Overeenkomst met de Opdrachtgever is overeengekomen. 

3.4 De Deelnemer en Opdrachtgever dient zich te houden aan alle instructies, aanwijzingen, bepalingen en (veiligheids)voorschriften die gelden met betrekking tot het Evenement. Het is een Deelnemer slechts toegestaan deel te nemen aan het evenement nadat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de toepasselijke bijzondere voorwaarden, zoals vermeld in het inschrijfformulier en hij/zij deze voor akkoord ondertekend. 

3.5 Bij onduidelijkheden of uitleg van de Algemene Voorwaarden, het Inschrijfformulier of de Overeenkomst prevaleert de tekst van die documenten boven het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. 

5. Uitsluiting

5.2 De Stichting heeft het recht deelnemers van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting kan plaatsvinden indien een Deelnemer: - de opgedragen (veiligheids)regels niet naleeft; - zich zodanig gedraagt dat dit hinder oplevert voor een goede uitvoering van het evenement; - zijn mededeelnemers hindert of in gevaar brengt; - moedwillig schade veroorzaakt aan de zaken en/of inventaris, andere Deelnemers en/of hun persoonlijke bezittingen; - in kennelijk staat van dronkenschap/drugsgebruik is; - geestelijk en/of lichamelijk niet in staat is op een verantwoorde wijze deel te nemen, zulks naar oordeel van de Stichting althans naar het oordeel van de door de Stichting aangewezen persoon. 

De Stichting is niet aansprakelijk voor schade die Deelnemer lijdt als gevolg van het feit dat hij/zij met inachtneming van het bovenstaande, van verdere deelneming wordt uitgesloten. 

5. VERZEKERING DEELNEMER 

5.1 Deelnemer is verplicht een ongevallenverzekering, met bij voorkeur een uitgebreide sportdekking, af te sluiten gedurende de periode van het Evenement. 

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Iedere Deelnemer, toeschouwers uitdrukkelijk daaronder begrepen, betreedt op eigen risico de locaties en/of accommodaties welke de Stichting gebruikt bij de uitvoering van haar Overeenkomst. 6.2 Iedere Deelnemer of Opdrachtgever aanvaardt door het ondertekenen van het Inschrijfformulier of de overeenkomst dat noch de Stichting, noch haar werknemers, medewerkers, instructeurs of andere hulppersonen aansprakelijk zijn voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, die uit deelneming aan of gebruikmakend van de faciliteiten/diensten van de Stichting is voortgekomen/ontstaan. De Deelnemer en Opdrachtgever zijn zich bewust van dit feit en nemen het risico op schade zoals vermeld voor zijn of haar rekening. 

6.3 De Stichting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Stichting is uitgegaan van door of namens de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

7.4 De Stichting is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de Deelnemer of Opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst én indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Stichting. Deze bepaling geldt ook voor de door de Stichting ingeschakelde hulppersonen, de bij haar werkzame personen, medewerkers, instructeurs en andere hulppersonen. 

6.5 De Stichting is niet aansprakelijk voor gevolgschade. 

6.6 De Stichting is niet aansprakelijk voor vertraging, schade of verlies van zaken als gevolg van: 

- omstandigheden buiten haar directe controle zoals gevallen van buitenkomend onheil, waaronder: weersomstandigheden, stakingen, brand, ziektes, ongevallen, landelijke of lokale ontregelingen van het internet- en wegverkeer, latente defecten of gebreken die nauw verbonden zijn aan het evenement of andere nader te benoemen gevallen; 

- nalatigheden of vertragingen door de Opdrachtgever, Deelnemer of die van derde partijen zoals niet naleving van contractuele verplichtingen of een daad of nalatigheid van een verantwoordelijke (lokale) overheid of anderszins. 

6.7 Indien de Stichting aansprakelijk zou zijn voor schade dan is de aansprakelijkheid van de Stichting beperkt tot het factuurbedrag waar het evenement betrekking op heeft, althans is de aansprakelijkheid beperkt tot het redelijk verzekerbaar bedrag. 

6.8 De Stichting is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van de Opdrachtgever en/of de Deelnemer en/of andere Deelnemers of door laatst bedoelde ingeschakelde derden. 

6.9 De Opdrachtgever/Deelnemer vrijwaart de Stichting voor aanspraken die ontstaan als gevolg van het door de Opdrachtgever/Deelnemer niet naleven van of in strijd handelen met: - instructies, bepalingen, aanwijzingen en/of (veiligheids-)voorschriften van de Stichting; - der ter plaatse geldende voorschriften, (huis)regels en wetten. 

6.10 De opdrachtgever/deelnemer vrijwaart de Stichting voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan de Stichting toerekenbaar is. 

7. BETALINGEN

7.1 Indien de Stichting de Overeenkomst heeft bevestigd dan dient een Deelnemer het op grond daarvan verschuldigde bedrag direct aan de Stichting te voldoen via digitale overschrijving. Dit dient uiterlijk binnen drie (3) dagen na het sluiten van de overeenkomst te zijn bijgeschreven ten behoeve van de Stichting, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Indien sprake is van een bedrijfsinschrijving (een Opdrachtgever die handelt uit naam van een onderneming), dan zal na het sluiten van de Overeenkomst een factuur aan de Opdrachtgever worden toegezonden die binnen acht (8)dagen dient te worden voldaan. Indien de factuur binnen acht (8) dagen voor het evenement wordt verstuurd, dan dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat de factuur uiterlijk drie (3) dagen voor het evenement bijgeschreven is op rekening van de Stichting. Er kan alleen van de betalingstermijn worden afgeweken indien anders is overeengekomen en dit nadrukkelijk wordt vermeld op de factuur. 7.2 De Opdrachtgever dient eventuele resterende bedragen die op nacalculatie (extra Deelnemers en/of andere na te calculeren zaken volgens de Overeenkomst) gefactureerd worden, binnen acht (8) dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 7.3 Bij het niet betalen conform artikel 8.1 behoudt de Stichting zich het recht voor de boeking te annuleren en de kosten van deze annulering door te belasten met inachtneming van het gestelde in artikel 8 van deze Overeenkomst. 7.4 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan de Stichting de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke (minimaal 15% van de hoofdsom) en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. 

8. ANNULERING EN BEEINDIGING

8.1 De Stichting is bevoegd om de inhoud van een Evenement te wijzigen en/of een Evenement te annuleren indien er gevaar bestaat voor de veiligheid van personen en/of zaken, zonder dat de Stichting verplicht is tot vergoeding van de als gevolg van deze annulering middellijk of onmiddellijk geleden schade aan de zijde van de Opdrachtgever of Deelnemer. 8.2 Tenzij anders overeengekomen zal het aantal Deelnemers dat vijf werkdagen voor de uitvoering van een Evenement bij de Stichting bekend is, gelden als minimum aantal voor de eindfactuur, waarvoor Opdrachtgever in staat. Daarna is het wijzigen van het aantal personen niet meer mogelijk en is de Stichting gerechtigd om het volledige bedrag in rekening te brengen. 8.3 Het is niet mogelijk om de Overeenkomst te annuleren. Wel is het voor een Deelnemer mogelijk om de Overeenkomst over te dragen aan een andere Deelnemer. 

9. ONTBINDING 

9.1 De Stichting is in ieder geval gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, indien 

a. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag voor faillissement is gedaan; 

b. aan de Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel een aanvraag voor surseance van betaling is gedaan; 

c. de financiële positie van Opdrachtgever dermate verslechtert, dat er, zulks volledig ter beoordeling van de Stichting, niet meer kan worden gerekend op een behoorlijke nakoming van de overeenkomst, ook indien er geen sprake is van een reden voor een voorlopige surseance van betaling of faillissement; 

d. de Opdrachtgever op het moment van sluiten van de overeenkomst de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt; 

e. Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen van de met de Stichting gesloten overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. 

10. OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: aanpassing c.q. intrekking van de noodzakelijke vergunning voor de evenementlocatie, beschadiging van de evenementlocatie als gevolg van externe (weers)invloeden, stagnatie bij leveranciers of andere derden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Evenement en stakingen. Onder overmacht wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan het Evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal Deelnemers per Evenement zoals vermeld in de brochure van de Stichting. 

10.2 Onder overmacht wordt voorts verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door aan de Stichting niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor haar rekening moet komen. 10.3 In geval van overmacht, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, waardoor aan de Stichting niet (tijdig) in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat aan de Stichting in dat geval tot enig schadevergoeding of boete gehouden is. 10.4 Indien en voor zover aan de Stichting haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, is de Opdrachtgever de daarmede overeenkomstige prijs niet verschuldigd. De reeds betaalde bedragen zullen door aan de Stichting aan de Opdrachtgever worden terugbetaald.

11. KLACHTEN

11.1 Klachten over door de Stichting verleende diensten, verrichte werkzaamheden, ter beschikking gestelde zaken en/of ter beschikking gestelde zaken, dienen binnen tien werkdagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden nadat deelnemer met die klachten bekend was althans redelijkerwijs bekend had moeten zijn. Wanneer klachten later worden ontvangen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. 11.2 Klachten over facturen van de Stichting dienen binnen tien werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk gemeld te worden. Indien er niet binnen deze termijn gereageerd wordt, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

12. DIVERSEN

12.1 Een deelnemer is verplicht om het polsbandje dat aan hem/haar wordt toegestuurd als bewijs van deelname gedurende het gehele evenement te dragen. 

12.2 Een deelnemer verleent voor de duur van het gehele Evenement aan de Stichting toestemming voor opnemen van foto’s en/of het anderszins maken van beeldmateriaal en dergelijke van de deelnemer en geeft voorts bij voorbaat toestemming voor de openbaar making van tijdens of het rond het Evenement gemaakte foto’s. 

12.3 Door een deelnemer en/of opdrachtgever aan de Stichting verstrekte gegevens worden opgenomen in een door de Stichting op te stellen bestand. De Stichting heeft toestemming van een deelnemer/ opdrachtgever om de in dit bestand opgenomen persoonsgegevens te gebruiken voor het verstrekken van informatie. Een deelnemer en of/ opdrachtgever geeft voorts bij voorbaat toestemming voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie. 

 

13. GESCHILLEN

13.1 Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomsten aangegaan met aan de Stichting is het Nederlandse Recht van toepassing. 13.2 Voor zover geschillen vallen onder de absolute competentie van de arrondissementsrechtbank, is uitsluitend de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch bevoegd om dit geschil kennis te nemen.